lịch sử việt nam

Trang Chính

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Bưu-Hoa Việt-Nam:

Chết Bởi Trung Cộng:

Địa-Linh Nhân-Kiệt Của Việt-Nam:

Điện-Toán - Tin-Học:

Ebooks Hồi-Ký - Bút-Ký:

Hịch Tướng Sĩ:

Hình-Ảnh Quân-Lực Việt-Nam Cộng-Hòa

History Of Viet Nam

Hoàng-Sa Trường-Sa Là Của Việt- Nam:

Hồ-Sơ Chủ-Quyền Quốc-Gia Việt- Nam 

Hội Sử-Học Việt-Nam

Vietnam Human Rights - Human Rights Activist

Lá Thư Úc-Châu

Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại:  

Lịch-Sử Việt-Nam Ngàn Xưa:

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Nghĩa-Trang Quân-Đội Biên-Hòa

Nguyên-Tử Của Việt-Nam Và Quốc- Tế

Người Dân Khiếu-Kiện:

Phụ-Nữ, Gia-Đình, Và Cuộc Sống:

Quốc-Tế:

Sitemap:

Southeast Asia Sea:

Tiền-Tệ Việt-Nam:

Tin Nhắn, Tìm Thân-Nhân Mất-Tích, Mộ Tìm Thân-Nhân:

Tin-Tức Thời-Sự Việt-Nam:

Thư-Tín:

Tưởng-Niệm 50 Năm 1963 - 2013 :

Ủng Hộ Trúc-Lâm Yên-Tử - Donate:

Weblinks:

 

 

Vietnam Sea - Southeast Asia Sea - Biển Đông của Việt-Nam Cộng-Hòa - Southeast Asia Sea belong to the Républic of Vietnam

Hội sử-học Việt-Nam ủng hộ Bạch Thư Nhà Phật : " Kính Gởi Chư Tăng Phật Giáo Việt Nam Trong và Ngoài Nước

http://www.truclamyentu.info/the-environmental-activist/bach-thu-phat-giao.html

Chúng tôi nhiệt tình ủng hộ Thư gởi Chư Tăng Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước của chư quý Phật tử Nguyễn Hoài Nam (Brisbane, Autralia) và Tuệ Giác Tâm (Ottawa, Canada)

Nam mô vô lượng thọ Phật.

Trúc lâm Trần Nhân Việt Quốc, tổng thư ký Hội sử-học Việt-Nam 

***

Trân Trọng Kính Chuyễn : 

Bạch Thư Nhà Phật : " Kính Gởi Chư Tăng Phật Giáo Việt Nam Trong và Ngoài Nước - Nguồn Từ  PT Nguyễn Hoài Nam và  Tuệ Giác Tâm- Posted By  : Tỳ Khuu Thich Chân Tuệ .

Kính Thưa Qúy vị .

Khải Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Giáo Đồ ...Việt Nam Trong và Ngoài Nước :

Căn cứ vào nội dung của  : " Bản Bạch Thư Nhà Phật "....mọi người  đã  cảm nhận ý nghĩa vô cùng cao qúy của : Lời khẩn thiết kêu gọi của Qúy  Phật Tử Chúng Sanh ....Từ Phật Tử Nguyễn Hoài Nam ( Australia ) và Tuê Giác Tâm ( Canada ) ... : Là lời tâm huyết  nêu cao  tinh thần : " Vô Chấp Thủ "  theo đúng lời dạy của  Vị Đại Bồ Tác Thế Tôn  Nhà Phật :

Kính Gởi  ChưTăng Phật  Giáo Đồ Trong Và Ngoài Nước về việc làm "  Vô Minh " :

Cộng Đồng Tăng Già Phật Giáo Việt Nam Canada ... : Truyền Bá Mê Tín Dị Đoan ... !!

Vạn Vật Sinh Diệt Vô Thường Theo Đúng Quy Luật Của Càn Khôn Vũ Trụ : "Khi " Khởi  Động Nguyên Nhân ...  Vô Thường Sinh Hậu Quả  " :

Kể từ năm Nhâm Tuất 2879 Năm Trước Công Nguyên Ngài Kinh Dương Vương Đại Đế Thành Lập Nước Âu Lạc... cho  đến nay 2018 - Việt Lịch 4897 ... thì .. : Thời Mạt  Pháp " của Phật Giáo Đồ Việt Nam cũng  cùng song hành với Quốc Nạn Của Tổ Quốc Việt Nam xuyên qua ... :

" Nền Văn Hóa Tam Giáo Đồng Nguyên của Việt Nam " thì thời đại Hồ chí Manh .. Là thời kỳ vô cùng đen tối của Phật Giáo Đồ và của Các Tôn Giáo Việt Nam : Quốc Nạn Cũng Là Pháp Nạn :

Vậy : "  Lão nông dân Việt Nam Vương Thiên Vũ  :

Trân Trọng Kính Chuyễn Bản Bạch Thư Nhà Phật Đi Khắp Các Phương Trời Trong Tinh Thần : " Thấy ...duyên khởi là thấy Pháp ... Thấy Pháp là Ngô Phật " mà lý giãi để khuyên nhủ chúng sanh ở  Cửa Nhà Phãt Ở Xứ Canada  :

Cầu mong  Các Vị Kép Cải Lương Trong Cộng Đồng Phật Giáo Xứ Canada ... : Sớm Tỉnh Ngộ ... Để Biết Rõ Lời Của  Đức Thế Tôn :
Vô  hữu Niết Bàn Phật
Vô hữu Phật Niết Bàn "

Trích nguyên ngữ theo "  Lăng Già Đại Kinh - VTV chuyễn ngữ :

Tạm hiểu :      Đức Phật không chứng ở Cõi Niết Bàn ...!

Cõi Niết Bàn cũng Không Có : " Đức  Phật Chứng " 

Vậy thời : " Mạt Pháp "  Của Nhà Phật ....nên  :

Trong Nước Việt Nam ...Tên Quốc Tặc Hồ chí  Minh ( Hay Manh )  : Tên Tội Đồ "... của Dân Tộc Việt Nam ... lại được  Các Vị  Sư Quốc Doanh  Đem lên mà thờ tự ...." Tôn Thờ Trên Bàn Thờ Phật " ở Chùa Chiền ...Nơi Thờ Tự Đức Thế Tôn Nhà Phật Và Các Vị Tổ Sự Phật Tử Kế nghiệp " Nam - Bắc Tông ..."...

Ngoài Nước Việt Nam " Xứ Canada " : Các Vị Tăng Già Phật Giáo Đồ Truyền... : "  Bá Mê Tín Di Đoan "...cho chúng sanh Phật Tử ... !!

Vậy ... Hỡi Thế Nhơn ơi ... : Xin hiểu cho " Pháp " ...Của Nhà Phật " ở đây  có ý nghĩa vô cùng coa diệu nhằm để giáo dục chúng sanh thoát khỏi vòng tục lụy ... lầm lạc ...mê tín di đoan ... tin theo ma qủy  ... kiểu giống y chang... : "  Bọn Ác Ôn Côn Đồ Việt Cộng " Tin theo Quốc Tặc : ...cũng .là tên tội đồ ... Hồ chí Manh ...

Và"  Pháp " ...chính là con đường ... : " Hoằng Dương Đạo Pháp ... Sống an lạc mà giãi thoát ...Của Pháp Hoa Chân Kinh ... !!

Thành Kính cảm tạ  Ngài Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ đã chuyễn đến nông dân Việt  Nam VTV ... Bản Bạch Thư Nhà Phật Vô Cùng Cao Qúy  Của Nhà Phật  ...:

Năm Mô A Di Đà Phật
Trân Trọng
Vương Thiên Vũ
(Lão Đưa Đò Trên Giòng Sông Biến Dịch )

***

Thứ Ba ngày 05 tháng 7 năm 2016

Kính gửi: Chư Tăng Phật Giáo Việt Nam trong và ngoài nước

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng tôi xin có đôi lời thống thiết kêu gọi từ tâm của Quí Ngài chân tu thực học trong Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

Kính mong Quí Ngài lên tiếng chấn chỉnh các sinh hoạt của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại.

Kính mong Quí Ngài cho biết đâu là chánh pháp - đâu là tà pháp, để tuyệt đại đa số Tăng Ni và Phật Tử giác ngộ và quay về con đường chân chánh: chánh đạo và chánh pháp.

Một số tông phái Phật Giáo từ các quốc gia Đại Hàn, Nhật Bổn, Trung Hoa phát triển tại Tây Phương thế kỷ trước, nay đã tàn lụi khi các bậc cao tăng chân tu thực học viên tịch.

Phật Giáo Tây Tạng cũng đã và đang bị bại lộ chơi trò lường gạt tái sanh trong vòng chư tăng xứ Tây Tạng hằng chục năm qua, bị Trung Cộng làm giả Lạt Ma con nít tái sanh, khiến cho Đức Dalai Lama hiện thời tuyên bố không có vãng sanh, tái sanh nữa khi Ngài viên tịch.

Tương tự, những hiện tượng dưới đây hiện đang đưa Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại xuống hố sâu diệt vong, tàn lụi.

1. Tất cả chư vị hiện nay gọi là Lãnh Đạo Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại đều là những người đầy tham vọng cá nhân, nắm giữ các chức vị lãnh đạo muôn năm vạn tuế, lưu nhiệm liên tục, chỉ vì danh lợi. 

2. Chư vị thường xuyên và luân phiên tổ chức văn nghệ gây quỹ kiếm tiền bạc triệu, tổ chức các Lễ Trai Đàn Bạt Độ phi chánh pháp, khắp nơi biến sân chùa thành sân khấu ca nhạc kịch, bán đấu giá tượng phật, xâu chuỗi niệm Phật, tăng sĩ trụ trì bán giọng ca ngâm với giá 2 ngàn đô la tại Chùa Pháp Vân (Mississauga, Canada).

3. Chư vị tranh chấp nhau chỗ đứng chỗ ngồi, giành nhau làm chủ lễ, chủ sám, trang phục sặc sở phi chánh pháp trông y như các tên hề rẽ tiền trên sân khấu chùa. Gần đây nhất chư vị gọi là lãnh đạo các giáo hội Canada, Âu Châu, Úc châu, Hoa kỳ xuất hiện trong một tang lễ ở Úc châu.

4. Chư vị tổ chức kiếm tiền quá nhiều lần, tên gọi là khóa tu Phật Pháp, hay khóa an cư ngắn hạn, chỉ vài ba ngày đến bảy ngày, thu tiền vài trăm đô la mỗi đầu người trên 12 tuổi, mướn phòng ngủ sang trọng trong các khách sạn. Tệ hơn nữa, năm 2013, chỉ sau mấy ngày gọi là an cư kết hạ, lễ mãn hạ chư tăng biến thành ca sĩ kịch sĩ, thành heo trư bát giới phơi bụng nằm trên sàn nhà, chư ni biến thành nữ giang hồ đĩ điếm múa may son phấn lòe loẹt, thật là hết sức khó coi.

5. Năm 2011, lợi dụng thiên tai động đất sóng thần Tsunami ở Nhật, chư vị quyên góp rất nhiều tiền cả trăm ngàn đô la (130,000 USD) từ Phật Tử hảo tâm khắp nơi, đem qua Nhật tặng vài ngàn cho chư tăng người Việt quen biết. Số tiền còn lại thì chư vị mướn khách sạng sang trọng, chư tăng rủ nhau đi tắm truồng tối ngày 31.5.2011. Chư vị mang nhiều người quen biết đi theo y như đi du lịch, phái đoàn lên đến 50 người. Thích Như Điển là người duy nhất từ Âu châu viết bài tố cáo đăng trên WEB và báo Viên Giác số 184 (phát hành tháng 11 năm 2011) nơi trang 23 và 24. Hình ảnh bên dưới. Khi bị ép buộc đính chánh và giải thích chuyện này, Thích Như Điển viết như sau: Tôi xin nói rõ, có vị đi tắm truyền thống, có vị không, chứ không phải tất cả cùng đi.

6. Năm 2015, HT. Thích Minh Tâm, Chủ Tịch Giáo Hội Âu Châu, viên tịch. Một thời gian khá lâu sau, GH này xuất hiện một hiện tượng giành ngôi vị Chủ Tịch, cho nên sanh ra 2 vị đồng Chủ Tịch quái đản, khiến cho Phật Tử khắp nơi chán nản vì thấy quá rõ rằng các vị lãnh đạo PGVN hiện nay quá tham vọng như giới chánh trị phàm tục.

7. Ngày 30.10.2014 chánh điện Chùa Việt Nam sụp đổ hoàn toàn. Do chư tăng ni và phật tử u mê không học hiểu chánh pháp, về dự Lễ Hội Quán Âm hàng năm tại Chùa Việt Nam TX trước đây rất đông.

Vẫn biết rằng tiếng nói của giới Phật Tử Cư Sĩ Tại gia không có trọng lượng, và có nhiều vị tăng ni cũng như phật tử quan niệm không nên vạch áo cho người xem lưng, hãy lo từ bi hỷ xả trong tâm để được niết bàn, chuyện đời cũng như chuyện đạo hãy để cho tùy duyên nhân quả.

Cho nên chúng tôi kính gửi thư này đến VP. PHẬT-HỌC TỊNH-QUANG CANADA kính nhờ phổ biến và lên tiếng giúp. Chúng tôi cũng kính mong quí vị trên các diễn đàn nếu nhận thấy tất cả những điều trình bày trên đây đều là sự thật và nhận thấy cần cùng nhau góp tiếng nói để mong chuyển hóa tình trạng hiện nay, trước khi quá muộn.

Chúng tôi kính chúc Chư Vị Tăng Ni thân tâm thường an lạc, tuyên dương chánh pháp để hàng Phật Tử cầu học được noi theo. Kính chúc chư vị bạn hữu khắp nơi phát tâm cầu học chánh pháp, tránh xa các nhà chùa, nhà sư đang hành tà pháp, dẫn dắt bá tánh vào tà đạo.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thư,
PT Nguyễn Hoài Nam (Brisbane, Autralia)
NguyenHoaiNam.Australia(at)yahoo.com
PT Tuệ Giác Tâm (Ottawa, Canada)
vuong_bachmai.1975(at)yahoo.ca

Đọc thêm: Kép cải lương Cộng Đồng Tăng Già Việt Nam Canada truyền bá mê tín http://phtq-canada.blogspot.ca/2018/05/kep-cai-luong-cong-ong-tang-gia-viet.html

Đang xem báo Trúc-Lâm Yên-Tử

Live Traffic Feed
free counters

un compteur pour votre site